Обществени поръчки - 2020

Конкурс за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

 Обява за обществена поръчка за доствка на лекарства по чл.20, ал. 3 от ЗОП

Изтегли обява за обществена поръчка

Удължаване срока за получаване на оферти

Изтегли нова обява с удължен срок

Образци лекарства

Изтегли PDF

Изтегли DOC

Техническа спецификация лекарства

Изтегли PDF

Изтегли DOC

Проект на договор лекарства

Изтегли PDF

Изтегли DOC

Протокол от работата на комисията

Изтегли протокол

Сключени договори:

Изтегли Договор_Фаркол

Конкурс за Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП за медиц.консумативи и дезинфектанти

Изтегли обява за обществена поръчка

Образци медиц. консумативи и дезинфектанти

Изтегли PDF

Изтегли DOC

Техн.спецификация медиц. консумативи и дезинфектанти

Изтегли PDF

Изтегли DOC

Проект на договор медиц. консумативи и дезинфектанти

Изтегли PDF

Изтегли DOC

Протокол от работата на комисията

Изтегли протокол

Таблици за класиране

Обособена позиция 1

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

Обособена позиция 4

Обособена позиция 5

Обособена позиция 6

Обособена позиция 7

Обособена позиция 8

Обособена позиция 9

Обособена позиция 10

Обособена позиция 11

Обособена позиция 12

Обособена позиция 13

Обособена позиция 14

Обособена позиция 15

Обособена позиция 16

Сключени договори:

Изтегли Договор_Медикалпарк

Изтегли Договор_Бикомед

Изтегли Договор_Инфомед

Обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Инженеринг-проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор за „Обновяване - модернизиране на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” гр. София

Документация:

Изтегли

Приложение 1 – Решение за откриване на процедура:

Изтегли

Приложение 2 – Обявление процедура:

Изтегли

Приложение 3:

Техническа спецификация

Изтегли

Скица на сградата

Изтегли

Доклад енергийно обследване

Изтегли

 Приложение 4 – Образец на Единен европейски документ за обществени поръчки  ЕЕДОП

ЕЕДОП за преглед

ЕЕДОП за комп. обработка

Приложение 5 –  Образец на техническо предложение:

Изтегли PDF     Изтегли DOC

Приложение 6 –  Образец на ценово предложение:

Изтегли DOC     Изтегли PDF

Приложение 7 –  Проект на договор:

Изтегли DOC     Изтегли PDF

Приложение 8 –  Опис на представените документи:

Изтегли DOC     Изтегли PDF

Разяснения:

Изтегли разяснение

Протоколи от работата на комисията:

Изтегли Протокол 1

Изтегли протокол 2

Изтегли протокол 3

Изтегли протокол_чл.181_ал.4

СЪОБЩЕНИЯ:

Изтегли съобщение за отваряне на ценови оферти

Решения на комисията:

Изтегли РЕШЕНИЕ класиране

Изтвгли РЕШЕНИЕ класиране участници

Съобщение за връчване на решения на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП:

Изтегли Съобщение за връчване на решения на основание чл.43 ал.4 ЗОП

Сключен договор:

Изтегли Договор

Изтегли Техническо Предложение

Изтегли Ценово Предложение