• ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА СБАЛТОСМ- ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИБРОТЕРАПЕВТИЧНИ МАШИНИ ПО ВРЕМЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА СЛЕД АРТРОСКОПСКА МЕНИСЦЕКТОМИЯ

  ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА СБАЛТОСМ-

  ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

  ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИБРОТЕРАПЕВТИЧНИ МАШИНИ ПО ВРЕМЕ НА
  РЕХАБИЛИТАЦИЯТА СЛЕД АРТРОСКОПСКА МЕНИСЦЕКТОМИЯ
  Настоящият документ представя анализ на резултатите от проведено
  проучване сред пациенти след артроскопска менисцектомия в отделението по
  Физикална и рехабилитационна медицина на СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д- Р ДИМИТЪР
  ШОЙЛЕВ ЕАД, проведено между 01.03.2017г. и 30.09.2017г. Целта на
  проучването бе да се докаже съществува ли статистически достоверна разлика
  в качеството на възстановяване на пациентите, на които е приложена
  тренировка с машина за вибротерапия на цяло тяло за 10 мин., в сравнение с
  тези, на които такава тренировка не е приложена. За тази цел пациентите бяха
  разпределени в две групи – експериментална и контролна, от по 10 човека в
  група. За да бъдат групите хомогенни се приложиха следните критерии:
  – да нямат придружаващи лигаментарни увреди на колянната става;
  – да са на възраст до 40 години;
  – да не са имали предишни оперативни интервенции на колянната става;
  – да не са професионални спортисти.
  Изследването протече чрез прилагане на следната програма за
  възстановяване след артроскопска менисцектомия:
  1. Мануална терапия – 15 мин.
  2. Степер – 5 мин.
  3. Велоергометър – 5 мин.
  4. Упражнения в отворена кинетична верига с ластик – флексия, екстензия,
  абдукция и аддукция в ТБС – 2 серии по 10 повторения двустранно.
  5. Упражнения с пясъчни тежести – флексия, флексия с външна ротация,
  абдукция, аддукция и екстензия в ТБС – 2 серии по 10 повторения с 1 кг тежест.
  6. Баланс борд – 3 серии по 3 мин.
  7. Тренировка на машина за вибротерапия на цяло тяло – 10 минути /само
  за експерименталната група/.

  Стр. 2 от 3
  Проучване и анализ на резултати при пациенти на СБАЛТОСМ-проф.д- р Димитър Шойлев ЕАД от използването на
  вибротерапевтични машини по време на рехабилитацията след артроскопска менисцектомия
  Програмата беше изпълнявана от всеки участник в изследването за
  около 1 час всеки ден за период от 7 дни до 10 дни.
  С оглед отчитане на разликата между двете групи пациенти в края на
  изследването бяха извършени следните тестове:
  1. Стоеж на един крак – минути
  2. Обем на движение в колянната става
  3. Екстензия на колянна става с тежест 2,5 кг
  4. Болка по ВАС
  След приключване на програмата бяха отчетени следните резултати:
  – По отношение на показателя – стоеж на един крак е налице голяма
  степен на достоверност (t=3,87) за увеличаване продължителността на
  времето за стоене при експерименталната група ( с 4.4 s) спрямо контролната
  група.
  – Увеличен обем на движение в колянната става с до 10° при
  експерименталната група с тренировка на машина за вибротерапия на цяло
  тяло спрямо контролната група, като посочената степен на достоверност е
  t=2,37.
  – Налице е увеличен брой екстензии на колянната става с тежест 2,5 кг,
  показващ засилване на четириглавия бедрен мускул със степен на
  достоверност t=1,76
  – Благоприятно повлияване на болковия синдром при експерименталната
  група в следствие тренировката на машината за вибротерапия на цяло тяло,
  със степен на достоверност t=0,63.
  В резултат на получените данни се налага изводът, че при
  експерименталната група от пациенти с проведена тренировка на машина за
  вибротерапия на цяло тяло се постигна по-изразено увеличаване на обема на
  движение в колянната става; засилване на четириглавия бедрен мускул и по-
  специално неговата медиална глава; съществено повлияване на болковия
  синдром. При посочената група пациенти се наблюдава и изразена
  стабилизация на походката и подобряване на равновесието.
  Статистическата обработка на резултатите от проведеното проучване
  недвусмислено показват благоприятния ефект на тренировките с машини за
  вибротерапия на цяло тяло при физическата и социална рехабилитация на
  пациентите след артроскопска менисцектомия.

  Стр. 3 от 3
  Проучване и анализ на резултати при пациенти на СБАЛТОСМ-проф.д- р Димитър Шойлев ЕАД от използването на
  вибротерапевтични машини по време на рехабилитацията след артроскопска менисцектомия

  Изготвил
  Началник отделение Физикална и
  рехабилитационна медицина

  /д-р Биляна Атанасова –

  Тошева/