ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА СБАЛТОСМ- ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИБРОТЕРАПЕВТИЧНИ МАШИНИ ПО ВРЕМЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА СЛЕД АРТРОСКОПСКА МЕНИСЦЕКТОМИЯ

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА СБАЛТОСМ-

ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИБРОТЕРАПЕВТИЧНИ МАШИНИ ПО ВРЕМЕ НА
РЕХАБИЛИТАЦИЯТА СЛЕД АРТРОСКОПСКА МЕНИСЦЕКТОМИЯ
Настоящият документ представя анализ на резултатите от проведено
проучване сред пациенти след артроскопска менисцектомия в отделението по
Физикална и рехабилитационна медицина на СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д- Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ ЕАД, проведено между 01.03.2017г. и 30.09.2017г. Целта на
проучването бе да се докаже съществува ли статистически достоверна разлика
в качеството на възстановяване на пациентите, на които е приложена
тренировка с машина за вибротерапия на цяло тяло за 10 мин., в сравнение с
тези, на които такава тренировка не е приложена. За тази цел пациентите бяха
разпределени в две групи – експериментална и контролна, от по 10 човека в
група. За да бъдат групите хомогенни се приложиха следните критерии:
– да нямат придружаващи лигаментарни увреди на колянната става;
– да са на възраст до 40 години;
– да не са имали предишни оперативни интервенции на колянната става;
– да не са професионални спортисти.
Изследването протече чрез прилагане на следната програма за
възстановяване след артроскопска менисцектомия:
1. Мануална терапия – 15 мин.
2. Степер – 5 мин.
3. Велоергометър – 5 мин.
4. Упражнения в отворена кинетична верига с ластик – флексия, екстензия,
абдукция и аддукция в ТБС – 2 серии по 10 повторения двустранно.
5. Упражнения с пясъчни тежести – флексия, флексия с външна ротация,
абдукция, аддукция и екстензия в ТБС – 2 серии по 10 повторения с 1 кг тежест.
6. Баланс борд – 3 серии по 3 мин.
7. Тренировка на машина за вибротерапия на цяло тяло – 10 минути /само
за експерименталната група/.

Стр. 2 от 3
Проучване и анализ на резултати при пациенти на СБАЛТОСМ-проф.д- р Димитър Шойлев ЕАД от използването на
вибротерапевтични машини по време на рехабилитацията след артроскопска менисцектомия
Програмата беше изпълнявана от всеки участник в изследването за
около 1 час всеки ден за период от 7 дни до 10 дни.
С оглед отчитане на разликата между двете групи пациенти в края на
изследването бяха извършени следните тестове:
1. Стоеж на един крак – минути
2. Обем на движение в колянната става
3. Екстензия на колянна става с тежест 2,5 кг
4. Болка по ВАС
След приключване на програмата бяха отчетени следните резултати:
– По отношение на показателя – стоеж на един крак е налице голяма
степен на достоверност (t=3,87) за увеличаване продължителността на
времето за стоене при експерименталната група ( с 4.4 s) спрямо контролната
група.
– Увеличен обем на движение в колянната става с до 10° при
експерименталната група с тренировка на машина за вибротерапия на цяло
тяло спрямо контролната група, като посочената степен на достоверност е
t=2,37.
– Налице е увеличен брой екстензии на колянната става с тежест 2,5 кг,
показващ засилване на четириглавия бедрен мускул със степен на
достоверност t=1,76
– Благоприятно повлияване на болковия синдром при експерименталната
група в следствие тренировката на машината за вибротерапия на цяло тяло,
със степен на достоверност t=0,63.
В резултат на получените данни се налага изводът, че при
експерименталната група от пациенти с проведена тренировка на машина за
вибротерапия на цяло тяло се постигна по-изразено увеличаване на обема на
движение в колянната става; засилване на четириглавия бедрен мускул и по-
специално неговата медиална глава; съществено повлияване на болковия
синдром. При посочената група пациенти се наблюдава и изразена
стабилизация на походката и подобряване на равновесието.
Статистическата обработка на резултатите от проведеното проучване
недвусмислено показват благоприятния ефект на тренировките с машини за
вибротерапия на цяло тяло при физическата и социална рехабилитация на
пациентите след артроскопска менисцектомия.

Стр. 3 от 3
Проучване и анализ на резултати при пациенти на СБАЛТОСМ-проф.д- р Димитър Шойлев ЕАД от използването на
вибротерапевтични машини по време на рехабилитацията след артроскопска менисцектомия

Изготвил
Началник отделение Физикална и
рехабилитационна медицина

/д-р Биляна Атанасова –

Тошева/