ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2017

12.06.2017 - Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти

12.06.2017 г. – Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание на основание чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/с предмет: Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

АКТИВНА

12.06.2017 г. – Решение за откриване на обществената поръчка

Изтегли оттук: реш_откр_проц_мед_конс_п

12.06.2017 г. – Обявлениe

Изтегли оттук: обявл_мед_консум_п

12.06.2017 г. – Документация

Изтегли оттук: – докум_ мед_консум_дезин_2017

12.06.2017 г. – Техническа спецификация

Изтегли PDF: техн_спец_ мед_конс_дезин_2017

Изтегли DOC: техн_спец_ мед_конс_дезин_2017

12.06.2017 г. – Образци

Изтегли DOC: образци_мед_ консум_дезин

Изтегли PDF: образци_мед_ консум_дезин

12.06.2017 г. – Проект – договор

Изтегли DOC: проект_дог_ мед_ конс_дезин

Изтегли PDF: проект_дог_ мед_ конс_дезин

12.06.2017 г. – Образец банкова гаранция

Изтегли DOC: образец_банкова_гаранция

Изтегли PDF: образец_банкова_гаранция

Работа на комисията:

протокол1_мед.консум_дезинф

Съобщение_отвар_цени_мед_конс

Протокол №2:

протокол2_мед.консум_дезинф

Критерии за качество:

Критерии за качество 1

Критерии за качество 3

Критерии за качество 4

Критерии за качество 5

Критерии за качество 6

Критерии за качество 7

Критерии за качество 8

Критерии за качество 9

Критерии за качество 10

Критерии за качество 11

Критерии за качество 12

Критерии за качество 13

Критерии за качество 14

Критерии за качество 15

Критерии за качество 16

Критерии за качество 17

Критерии за качество 18

Критерии за качество 19

Протокол №3:

протокол3_мед.консум_дезинф

Критерии за цени:

Критерии за цени 1

Критерии за цени 3

Критерии за цени 4

Критерии за цени 5

Критерии за цени 6

Критерии за цени 7

Критерии за цени 8

Критерии за цени 9

Критерии за цени 10

Критерии за цени 11

Критерии за цени 12

Критерии за цени 13

Критерии за цени 14

Критерии за цени 15

Критерии за цени 16

Критерии за цени 17

Критерии за цени 18

Критерии за цени 19

Класиране:

Класиране по ОБ1

Класиране по ОБ3

Класиране по ОБ4

Класиране по ОБ5

Класиране по ОБ6

Класиране по ОБ7

Класиране по ОБ8

Класиране по ОБ9

Класиране по ОБ10

Класиране по ОБ11

Класиране по ОБ12

Класиране по ОБ13

Класиране по ОБ14

Класиране по ОБ15

Класиране по ОБ16

Класиране по ОБ17

Класиране по ОБ18

Класиране по ОБ19

Доклад:

доклад_мед.консум_дезинф

Решение на възложителя: 

решение_Възложител_мед.конс_дезинф

Договори:

договор_Бикомед

договор_Еколаб

договор_Медикал_Имидж

договор_Медикалпарк

договор_МТИ

01.06.2017 - Доставка на лекарствени продукти

01.06.2017 – Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

АКТИВНА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

I. Решение за откриване на обществената поръчка

Изтегли – реш_открив_лекарства_п

II.Обявление на обществената поръчка

Изтегли – обявл_лекарства_п

III.Проект на договор

Проект на договор.doc

Проект на договор.pdf

IV.ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка с предмет:”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ”

Ценово предложение.doc

Ценово предложение.pdf

V.Образци лекарства

Образци лекарства.doc

Образци лекарства.pdf

VI. Технически спецификации

Технически спецификации.pdf

VII.Документация лекарства

Документация лекарства.pdf

VIII.Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка:”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ”

Банкова гаранция.doc

Банкова гаранция.pdf

IX.Работа на комисията:

протокол1_лек_продукти

Протокол_2_лекарства

Протокол_3_лекарства

Съобщения:

съобщение_отвар_цени

Съобщение публичен жребий

Обособени позиции:

ОбП_I_2017

ОбП_II_2017

ОбП_III_2017

ОбП_IV_2017

ОбП_V_2017

ОбП_VI_2017

ОбП_VII_2017

ОбП_VIII_2017

ОбП_IX_2017

ОбП_X_2017

ОбП_XI_2017

ОбП_XII_2017

Доклад:

доклад_комисия_лекарства

Решение на възложителя:

решение_класиране_лекарства

Договори:

Договор – Фаркол

Договор – Фьоникс Фарма