Включване в търговския регистър

На 27.01.2017г. с Изх.N20170127124702 , Агенцията по вписванията удостоверява, включването в търговския регистър на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ – ЕООД