ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2018

Доставка на лекарствени продукти

Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД“

АКТИВНА

Документи:

  • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за доставка на лекарствени продукти – удължаване на срока за получаване на оферти:

обява_общ_поръчка_чл.20_ал.3_ЗОП_удълж_срок

  • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП :

 обява_общ_поръчка_по_чл.20_ал.3_ЗОП

  • Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет „Доставка на лекарственипродукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД“:

документация_лекарства_2018

  • Техническа спецификация:

техн_специф_лекарства_2018

  • Проект на договор лекарствени продукти:

проект на договор-лекарства 2018

Документи в /doc/ формат:

техн_специф_лекарства_2018

образци_на_документи_2018

проект на договор-лекарства 2018

Протокол и приложенията към него за класиране

 ПРОТОКОЛ -лекарства 2018

критерий_цена_ОбП_I_2018

критерий_цена_ОбП_II_2018

критерий_цена_ОбП_III_2018

критерий_цена_ОбП_IV_2018

критерий_цена_ОбП_V_2018

критерий_цена_ОбП_VI_2018

критерий_цена_ОбП_VII_2018

критерий_цена_ОбП_VIII_2018

критерий_цена_ОбП_IX_2018

критерий_цена_ОбП_X_2018

критерий_цена_ОбП_XI_2018

критерий_цена_ОбП_XII_2018

Сключени договори:

Договор Фаркол

Договор Фьоникс Фарма

Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД-гр.София

АКТИВНА

Решение за откриване на обществената поръчка

Изтегли оттук : решение_откр_медиц_конс_дезинф_2018_п

Обявление

Изтегли оттук: обявление_медиц_конс_дезинф_2018_п

Документация

Изтегли оттук: документация_ мед_консум_дезин_2018

Техническа спецификация

Изтегли PDF: техн_спец_ медиц_конс_дезинф_2018

Изтегли DOC: техн_спец_ медиц_конс_дезинф_2018

Образци

Изтегли PDF: образци_мед_ конс_дезинф

Изтегли DOC: образци_мед_ конс_дезинф

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Изтегли PDF: ЕЕДОП_за_преглед

Изтегли XML: ЕЕДОП_за_комп_обраб

Образец ценово предложение

Изтегли PDF: образец_ценово_предлож

Изтегли DOC: образец_ценово_предлож

Проект за договор

Изтегли PDF: проект_договор_ мед_ конс_дезин_2018

Изтегли DOC: проект_договор_ мед_ конс_дезин_2018

Протоколи от заседанията на комисията

ПРОТОКОЛ_1_ медиц.консум_и_дезинф

ПРОТОКОЛ №2 и приложения към него:

ПРОТОКОЛ_2_медиц.конс_дезинф_2018

критерий_качество_I_обП_2018

критерий_качество_II_обП_2018

критерий_качество_III_обП_2018

критерий_качество_IV_обП_2018

критерий_качество_V_обП_2018

критерий_качество_VI_обП_2018

критерий_качество_VII_обП_2018

критерий_качество_VIII_обП_2018

критерий_качество_IX_обП_2018

критерий_качество_X_обП_2018

критерий_качество_XI_обП_2018

критерий_качество_XII_обП_2018

критерий_качество_XIII_обП_2018

критерий_качество_XIV_обП_2018

критерий_качество_XV_обП_2018

критерий_качество_XVI_обП_2018

критерий_качество_XVII_обП_2018

Протокол №3 и приложения към него:

ПРОТОКОЛ_3_медиц.конс_дезинф-2018

критерий_цена_I_обП_2018

критерий_цена_II_обП_2018

критерий_цена_III_обП_2018

критерий_цена_IV_обП_2018

критерий_цена_V_обП_2018

критерий_цена_VI_обП_2018

критерий_цена_VII_обП_2018

критерий_цена_VIII_обП_2018

критерий_цена_IX_обП_2018

критерий_цена_X_обП_2018

критерий_цена_XI_обП_2018

критерий_цена_XII_обП_2018

критерий_цена_XIII_обП_2018

критерий_цена_XIV_обП_2018

критерий_цена_XV_обП_2018

критерий_цена_XV_обП_2018

критерий_цена_XVI_обП_2018

критерий_цена_XVII_обП_2018

класиране_I_обП_2018

класиране_II_обП_2018

класиране_III_обП_2018

класиране_IV_обП_2018

класиране_V_обП_2018

класиране_VI_обП_2018

класиране_VII_обП_2018

класиране_VIII_обП_2018

класиране_IX_обП_2018

класиране_X_обП_2018

класиране_XI_обП_2018

класиране_XII_обП_2018

класиране_XIII_обП_2018

класиране_XIV_обП_2018

класиране_XV_обП_2018

класиране_XVI_обП_2018

класиране_XVII_обП_2018

Съобщения:

СЪОБЩЕНИЕ_отваряне_ цени

Доклад на Комисията и Решение за класиране:

Решение_класиране_2018

Доклад_комисия_2018

Сключени Договори:

1.  Договор – Бикомед

2. Договор – Екос Медика

3. Договор – Медикъл Имидж

4. Договор – Хелмед България

5. Договор – МТИ

6. Договор – Медикалпарк