• СБАЛТОСМ проф. д-р Димитър Шойлев обявява конкурс за длъжността: Главна медицинска сестра

  З А П О В Е Д

  № 20

  София, 20.02.2019 г.

  На основание чл. 90 и сл. от КТ във връзка с чл. 68, ал.7 и чл. 70 от Закона

         за лечебните заведения

  О Б Я В Я В А М:

  1. Конкурс за длъжността: Главна медицинска сестра на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

  2. Изисквания към кандидатитеза заемане на обявената длъжност: – кандидатите да имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността “Управление на здравните грижи”; – кандидатите да имат най-малко 10 години трудов стаж на ръководна позиция в болнично лечебно заведение;

  3. Необходимите документи за участие в конкурса, посочени по-долу, се подават в запечатан, непрозрачен плик, в който се поставят два запечатани, непрозрачни плика, номерирани и с описано върху тях съдържанието им, както следва:

  Необходими документи:

  ПЛИК 1

  3.1. Заявление за участие в конкурса;

  3.2. Автобиография;

  3.3. Копие от дипломи за завършено образование и придобита специалност по специалността “Управление на здравните грижи” (нотариално заверени) и копие от трудовата книжка;

  3.4. Свидетелство за съдимост

  ПЛИК 2

  3.5. Всеки кандидат представя писмен проект на тема: Организиране, координиране на здравните грижи и хигиенното състояние на лечебното заведение в тригодишен период.

  Ред и начин за провеждане на конкурса: Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД и събеседване с кандидатите по разработените от тях проекти.

  4. Оценка Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите, представили документи съответстващи с изискванията на „СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД:

  – оценка на разработения проект: по шестобалната система;

  – оценка от събеседването с кандидатите: по шестобалната система;

  – средна оценка от цялостното представяне.

  5. Обявата да се публикува във вестник „Телеграф“.

  6. Документите се подават в деловодството на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, адрес гр. София, ул. Никола Габровски № 1, бл.2, от 10.00 ч. до 12.00 ч. всеки делничен ден в 1-месечен срок от публикацията в ежедневника. Място на работата – СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, адрес гр. София, ул. Никола Габровски № 1, бл. 2. Характер на работата – съгласно чл. 70, ал. 2 ЗЛЗ и длъжностна характеристика. Срок на трудовия договор – до три години. Кандидатите могат да се запознаят с характеристиките на длъжноста в деловодството на лечебното заведение.

  7. Конкурсът ще се проведе на 26.03.2019 г. от 10.00ч. в СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, адрес гр.София, ул. Никола Габровски № 1, бл.2.

  Изпълнителен директор:………/п/…………..

  /д-р Георги Дамянов/